فوریه 29, 2024

روز معلم مقام معظم رهبری نقدهای بسیار دقیق و خوبی پیرامون برون سپاری و خصوصی‌سازی تعلیم و تربیت مطرح کردند، برخی چنین پنداشتند که مقام معظم رهبری با اساس مردمی سازی در تعلیم و تربیت مخالف هستند. به نظر می رسد، این افراد فهم درستی از جریان مردمی‌سازی در تعلیم و تربیت ندارند. در این یادداشت برای این که بتواینم مردمی‌سازی را فهم کنیم، به پرسش مردمی‌سازی چه چیزی نیست، پاسخ می‌دهیم. ابراهیم راستیان

مردمی سازی در تربیت رسمی چه چیزی نیست؟

ابراهیم راستیان

پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام

مردمی‌سازی؛ مسئله اساسی تربیت رسمی

روز معلم که مقام معظم رهبری نقدهای بسیار دقیق و خوبی پیرامون برون سپاری و خصوصی‌سازی تعلیم و تربیت مطرح کردند، برخی چنین پنداشتند که مقام معظم رهبری با اساس مردمی سازی در تعلیم و تربیت مخالف هستند. در واقع، این دسته از افراد هیچ تفکیکی بین خصوصی سازی و برون سپاری با مردمی سازی در نظر نمی‌گیرند و در نتیجه دچار خلط در این ماجرا می‌شوند، در حالی که مسئله مردمی سازی در نظام تربیت رسمی را جای دیگری رهبری به صراحت مطرح کرده‌اند. از منظر مقام معظم رهبری بدون حضور مردم، جامعه به هیچ عنوان پیشرفت نمی‌کند و تا زمانی که مردم در میدان نباشند، در هیچ عرصه‌ای تحول شکل نمی‌گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید